Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en gebruikersvoorwaarden The Feedback Company

 Artikel 1. Definitie

Deze Algemene Voorwaarden en gebruiksvoorwaarden verstaan onder:

 1. The Feedback Company: The Feedback Company B.V., gevestigd te Capelle aan den IJssel en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 59901446.
 2. Gebruiker: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die al dan niet tegen betaling gebruik maakt van de Diensten van The Feedback Company.
 3. Dienst: het door The Feedback Company faciliteren in vergaren en beheer van Beoordelingsgegevens van klanten van gebruiker en het publiceren daarvan op de Website van gebruiker.
 4. Website: de website of websites die The Feedback Company gebruikt in het kader van de overeengekomen Dienst.
 5. Beoordelingsgegevens: gegevens afkomstig van Gebruiker welke door klanten van gebruiker worden verstrekt en de dienst van Gebruiker aan diens klanten betreffen.

Artikel 2. Toepassingsgebied en wijzigingen in de Overeenkomst

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen The Feedback Company en Gebruiker.
 2. Algemene voorwaarden van Gebruiker worden nadrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien en voor zover The Feedback Company nog geen gebruik maakt van enig recht gegeven bij of krachtens deze Algemene Voorwaarden, kan dit nimmer worden beschouwd als afstand van recht.
 4. Indien en voor zover enig  beding uit deze voorwaarden wordt vernietigd of nietig is, laat dit de overige bepalingen en bedingen uit deze voorwaarden onverlet. Partijen zullen alsdan in overleg treden voor een nieuw beding ter vervanging van het nietige of vernietigde beding.

Artikel 3. Aanbod

 1. The Feedback Company is niet gebonden aan haar aanbod indien daarbij sprake is van druk- en/of zetfouten of programmeerfouten op de Website.
 2. De vermelde prijzen voor de Diensten zijn in Euro’s exclusief BTW.

Artikel 4. Registratie

 1. Gebruikers dienen zich te registreren voordat zij gebruik kunnen maken van de Diensten van The Feedback Company.
 2. Gebruikers dienen bij registratie de door The Feedback Company daarbij gevraagde gegevens volledig en naar waarheid in te vullen. Zij staan in voor de juistheid van de gegevens en zijn jegens The Feedback Company aansprakelijk voor de schade vanwege incomplete of onjuiste gegevens.
 3. The Feedback Company betracht strikte geheimhouding wat betreft de registratiegegevens en gebruikt deze slechts voor het doel waarvoor deze door Gebruiker zijn verstrekt.
 4. The Feedback Company zal de door Gebruiker verstrekte gegevens waar mogelijk controleren. Indien The Feedback Company redenen heeft om te twijfelen aan de juistheid van door de Gebruiker verstrekte gegevens dan wel aan de bedoelingen van Gebruiker bij registratie, dan heeft zij onverkort het recht om de registratie van de Gebruiker te weigeren. Eventueel ten behoeve van de registratie betaalde gelden zullen worden teruggestort voor zover Gebruiker geen gebruik heeft kunnen maken van Diensten na aftrek van een (deel van) vergoeding voor eventueel geleden schade.
 5. Gebruiker is gehouden om The Feedback Company onverwijld te informeren over mutaties in haar bedrijfsvoering, dienstverlening of NAW-gegevens.

Artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst verplicht The Feedback Company slechts tot het leveren van inspanning en niet tot het leveren van een bepaald resultaat. The Feedback Company staat op geen enkele wijze in voor de juistheid van de gegevens op haar Website doch doet haar best om juiste gegevens te vergaren en publiceren op haar Website. Gebruikers dragen echter zelf de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de juistheid van de door hen ten behoeve van de Website aangeleverde informatie.
 2. The Feedback Company spant zich in om haar dienstverlening via de Website en gelieerde websites zonder storingen te laten verlopen maar is niet aansprakelijk voor onderbrekingen daarin, onverminderd het gestelde in artikel 11.

Artikel 6. Diensten

 1. The Feedback Company faciliteert in het verzamelen van Beoordelingsgevens, beheert de Beoordelingsgegevens en publiceert deze. Desalniettemin is The Feedback Company telkens bevoegd om haar dienstverlening te wijzigen, hetgeen zij dan zal vermelden op haar Website en zal berichten aan de Gebruiker. Bij significante wijziging van de Dienst is Gebruiker bevoegd om de Dienst op te zeggen per datum dat de wijziging van kracht is, voor zover deze wijziging van invloed is op haar.
 2. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de aanlevering van Beoordelingsgevens en de juistheid en volledigheid van deze gegevens.
 3. Door het afnemen van de Dienst stemt de Gebruiker ermee in dat The Feedback Company op generlei wijze betrokken is bij de rechtsverhouding tussen Gebruiker en diens klant waarvan de gegevens worden verwerkt in beoordelingen van de diensten van Gebruiker. De Website en gerelateerde websites die ter publicatie van Beoordelingsgevens dienen, geven slechts een passieve weergave van de Beoordelingsgegevens omtrent diensten van Gebruiker.
 4. The Feedback Company is onverkort bevoegd om publicatie van Beoordelingsgegevens te weigeren of te verwijderen indien de inhoud daarvan in strijd komt met het bepaalde in artikel 7.3.
 5. Betaling voor een Dienst is de Gebruiker verschuldigd ongeacht de vraag of en in welke mate de Dienst resultaat oplevert voor de Gebruiker.

Artikel 7. Verplichtingen Gebruiker

 1. De Gebruiker zal alle door The Feedback Company kenbaar gemaakte verplichtingen, instructies en beperkingen, zoals neergelegd in deze Algemene Voorwaarden, de Website, en andere reglementen en voorschriften in acht nemen.
 2. De Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van Diensten van The Feedback Company, inclusief het gebruik van haar gebruiksaccount. Onrechtmatig gebruik daarvan komt voor rekening en risico van Gebruiker.
 3. Het gebruik van Diensten van The Feedback Company voor het plegen van strafbare feiten en ander onoorbaar gebruik als bedoeld in dit artikel is zonder meer verboden. Onder deze strafbare feiten vallen in ieder geval: computervredebreuk (“hacken”), vernieling, beschadiging of onbruikbaarmaking van systemen, verspreiding van virussen of keyloggers of het versturen van “mailbommen”. Onder onoorbaar gebruik valt verder in ieder geval: gebruik in strijd met nationale of internationale wetgeving (internationaal voor zover relevant en kenbaar), strijd met de goede zeden of met de geest van handelen en gedragsregels die gelden op het internet, strijd met rechten van derden, het aanzetten van derden tot het plegen van strafbare feiten of andere acties die in dit lid zijn verboden, het discrimineren van personen. Verboden content op de Website van The Feedback Company wordt zonder waarschuwing verwijderd.
 4. De Gebruiker zal slechts Beoordelingsgegevens aanleveren omtrent daadwerkelijk verrichte diensten en/of transacties. The Feedback Company is bevoegd om bij Gebruiker althans diens klant hiervan bewijs te verlangen bij twijfel daaromtrent.
 5. De Gebruiker spant zich ervoor in om al haar klanten een beoordeling te laten geven omtrent haar dienstverlening en/of transacties.
 6. De Gebruiker garandeert dat de Dienst van The Feedback Company slechts wordt gebruikt voor het doel waarvoor zij is verleend.
 7. De Gebruiker staat ervoor in dat zij zorgvuldig omspringt met de inloggegevens van haar account bij The Feedback Company. Zij is gehouden de schade te vergoeden die The Feedback Company lijdt door ongeautoriseerd gebruik van het account door een derde.
 8. De Gebruiker gaat ermee akkoord dat er op geen enkele wijze een overeenkomst, partnership, agentschap of andere relatie met The Feedback Company ontstaat waaraan rechten kunnen worden ontleend.

Artikel 8. Tarieven

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Dienst een prijsverhoging wordt doorgevoerd door The Feedback Company is Gebruiker gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden binnen 15 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging. Gebruiker staat ervoor in dat deze ontbinding The Feedback Company bereikt en draagt daarvan het risico.
 2. Een verhoging van de tarieven ingevolge een wettelijke verhoging van de omzetbelasting of anderszins een prijsverhogende omstandigheid van overheidswege is geen grond voor ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit artikel.

Artikel 9. Betaling

 1. De Gebruiker is verplicht binnen 30 dagen na factuurdatum de facturen van The Feedback Company te voldoen op een door The Feedback Company aangegeven wijze. Indien Gebruiker in verzuim is met tijdige betaling conform deze termijn wordt hij handelsrente verschuldigd conform artikel 6:119a BW.
 2. Protesten op de facturen van de The Feedback Company dienen binnen 7 dagen na de factuurdatum kenbaar gemaakt te worden aan de The Feedback Company, op straffe van verval van recht.
 3. De Gebruiker is niet bevoegd vorderingen te verrekenen met diens betalingsverplichtingen ingevolge de Overeenkomst.

Artikel 10. Duur van de overeenkomst (met uitzondering van een 30-daagse proefperiode)

 1. De overeenkomst inzake de Dienst wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar, na ommekomst waarvan bij gebreke van tijdige opzegging deze telkens wordt verlengd met dezelfde periode.
 2. Opzegging geschiedt met inachtneming van ten minste één maand opzeggingstermijn en schriftelijk. De Gebruiker staat in voor juiste verzending en draagt risico van ontvangst van de opzeggingsbrief.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Behoudens bepalingen van dwingend recht is The Feedback Company nimmer aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, van Gebruiker of derden.
 2. Onverminderd het onder lid 1 bepaalde is de aansprakelijkheid van The Feedback Company in een voorkomend geval per gebeurtenis steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst uit wordt gevoerd over meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van The Feedback Company voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, meer bedragen dan € 1.000,-. (zegge: duizend Euro).
 3. De aansprakelijkheid van The Feedback Company voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en verminderde goodwill is steeds uitgesloten.
 4. De in dit artikel bepaalde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van The Feedback Company.
 5. Tenzij nakoming door The Feedback Company blijvend onmogelijk is, ontstaat haar aansprakelijkheid wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien Gebruiker The Feedback Company onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor het herstel van de tekortkoming wordt gesteld, en The Feedback Company ook na die termijn toerekenbaar de tekortkoming niet heeft weggenomen. Gebruiker is daarbij gehouden tot een gedetailleerde en volledige omschrijving van de tekortkoming.
 6. Gebruiker is jegens The Feedback Company gehouden tot een tijdige melding van de tekortkoming, waarbij in ieder geval een termijn van twee maanden na het intreden van de schade en bekendheid met de aansprakelijke persoon in acht moet worden genomen, op straffe van verval van recht dienaangaande.
 7. Gebruiker vrijwaart The Feedback Company voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de overeenkomst. Alle door The Feedback Company geleden schade ten gevolge van aanspraken van derden, waaronder begrepen kosten van het voeren van verweer tegen een aanspraak en proceskosten, komen voor rekening van Gebruiker.
 8. Het bepaalde in dit artikel geldt voor Gebruiker mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan The Feedback Company zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
 9. The Feedback Company zal passende beveiligingsmaatregelen treffen om haar Websites te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang van derden. Echter Gebruikers dragen ter zake het risico en dienen waar mogelijk back-ups te maken van gegevens.

Artikel 12. Overmacht

 1. Geen van de partijen bij de overeenkomst is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik is voorgeschreven door de andere partij, (iii) overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoring of storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten die uitvoering van de overeenkomst geheel of overwegend belemmert, (iv) oorlog, (v) staking, (vi) algemene vervoersproblemen en (vii) de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden van The Feedback Company vanwege een omstandigheid waarop The Feedback Company geen rechtstreekse invloed kan uitoefenen om deze onbeschikbaarheid op te heffen, zoals bijvoorbeeld ziekte.
 2. Indien een situatie van overmacht langer dan zestig dagen duurt, heeft elk van beide partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
 3. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 13. Beëindiging van de Overeenkomst

 1. The Feedback Company is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
  1. De Gebruiker de verplichtingen uit de overeenkomst en deze voorwaarden niet volledig of correct nakomt;
  2. Na het sluiten van de overeenkomst bij haar informatie ter ore komt op grond waarvan The Feedback Company goede grond heeft om te vrezen dat Gebruiker de overeenkomst niet volledig of correct zal nakomen. Indien hiervan sprake is, zal The Feedback Company de overeenkomst slechts opschorten of ontbinden voor zover de tekortkoming zulks rechtvaardigt.
  3. The Feedback Company is voorts bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien voor Gebruiker surseance van betaling is verleend of Gebruiker in staat van faillissement verkeert.

Artikel 14. Intellectuele eigendom en het delen van informatie van de Website

 1. Alle auteursrechten, merkrechten en naburige rechten van intellectuele eigendom op onder andere de namen, afbeeldingen en teksten op de Website of op andere applicaties, correspondentie, e-mails en andere hulpmiddelen van The Feedback Company berusten uitsluitend bij The Feedback Company behalve voor zover het door intellectuele eigendom beschermde content betreft van Gebruikers.
 2. Beoordelingsgegevens ook wel “reviews” genoemd zijn eigendom van The Feedback Company.
 3. Gebruikers en andere bezoekers van de Website van The Feedback Company zijn niet bevoegd informatie van de Website te delen met derden, ongeacht of deze afkomstig is van The Feedback Company zelf of van Gebruikers, behoudens uitdrukkelijke toestemming daarvoor van The Feedback Company.

Artikel 15. Geheimhouding en bestemming vertrouwelijke informatie

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst met elkaar delen. Informatie geldt als vertrouwelijk als die als zodanig is aangeduid of als dit voortvloeit uit de aard van de betreffende informatie. De vertrouwelijke informatie zal slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor deze is verstrekt.
 2. Indien The Feedback Company op grond van een wettelijke bepaling of gerechtelijke uitspraak is gehouden vertrouwelijke informatie prijs te geven, is The Feedback Company niet gehouden tot het vergoeden van schade en is, voor zover het haar aangaat, de Gebruiker niet bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 16. The Feedback Company en Google

 1. The Feedback Company heeft een licentieovereenkomst met Google. Alle via het systeem van The Feedback Company gegenereerde Beoordelingsgegevens worden bij Google aangeboden voor indexatie in Google Adwords en/of Google Shopping.
 2. Het voorgaande laat onverlet dat The Feedback Company niet kan garanderen noch kan beïnvloeden of en wanneer de beoordelingen in de resultaten van Google getoond worden. De Gebruiker dient zich ter zake tot Google te wenden.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de dichtste nabijheid van de plaats van vestiging van The Feedback Company, onverminderd de bevoegdheid van The Feedback Company om ieder geschil aan een andere rechter voor te leggen.