Privacy Statement

Privacy Statement The Feedback Company B.V.

Dit Privacy Statement is opgesteld op 1 mei 2018.

Deze verklaring is voor u, als consument, van belang indien u gebruik maakt van de service van Feedback Company.

Algemeen

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wetgeving hebben organisaties die persoonsgegevens verwerken bepaalde plichten en heeft U als consument waarvan de persoonsgegevens (kunnen) worden opgeslagen bepaalde rechten.

Wat doet Feedback Company?

Feedback Company verzamelt beoordelingsgegevens voor haar klanten.

Bent u consument bij een bedrijf dat gebruik maakt van de service van Feedback Company dan bent u Betrokkene. Het bedrijf waarbij u een product heeft aangeschaft kan u vragen om een beoordeling te schrijven over hun dienstverlening. Dit bedrijf is dan verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u gehoor geeft aan dit verzoek zult u enkele persoonsgegevens moeten achterlaten op de website van Feedback Company. De verstrekking van deze persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een beoordeling te kunnen schrijven. Uw toestemming is de rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wat is het doel van Feedback Company?
Het doel van Feedback Company is om bedrijven de mogelijkheid te bieden tot het verzamelen van beoordelingen. Met deze waardevolle input kunnen bedrijven interne processen verbeteren en zich beter aanpassen aan de verwachtingen van de klant. Het uiteindelijke doel is om de klanttevredenheid op termijn te laten stijgen. Feedback Company gelooft in transparantie. Om te kunnen beoordelen of een bedrijf betrouwbaar is, hechten consumenten veel waarde aan de mening van anderen. Online beoordelingen zijn daarom een perfecte manier om betrouwbaarheid uit te
stralen.

Aangezien consument en bedrijf grote waarde hechten aan deze beoordelingen zal Feedback Company, zolang het bedrijf waar u uw beoordeling over schrijft is aangesloten bij Feedback Company, uw persoonsgegevens bewaren. Dit is noodzakelijk omdat anders uw beoordeling verloren zal gaan. Indien deze noodzakelijkheid vervalt zullen wij uw persoonsgegevens zo snel mogelijk en uiterlijk binnen twee maanden verwijderen.

Welke persoonlijke gegevens kunnen van u als Betrokkene worden vastgelegd?
Uw naam (voornaam, tussenvoegsel, achternaam) waardoor u persoonlijk identificeerbaar bent voor u zelf en voor het bedrijf waar u een aankoop heeft gedaan;
Een (zakelijk) e-mailadres waarop u benaderbaar bent;
Het IP-adres waarvandaan u de beoordeling schrijft;
Uw aankoopgeschiedenis betreffende product(en) die u bij het bedrijf heeft aangeschaft.
Wij gebruiken ook externe bedrijven voor de technische uitvoering van de website van Feedback Company en onze diensten. Deze bedrijven zijn verwerker voor de persoonsgegevens waarvan wij de verwerkingsverantwoordelijke zijn en dienen uitsluitend in overeenstemming met onze instructies te handelen. De verwerkers hebben redelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat er wordt gehandeld in strijd met de AVG.

Hoe zit het met de veiligheid van uw (privacy) gegevens?

Alle gegevens worden versleuteld verzonden (HTTPS/SSL);

Er worden niet meer persoonsgegevens vastgelegd dan voor de uitvoering van het doel noodzakelijk;
Er wordt door de Verwerkers al het mogelijke gedaan om oneigenlijke toegang tot het systeem, de applicatie of delen daarvan te voorkomen. Afspraken hieromtrent zijn vastgelegd in de Verwerkersovereenkomsten tussen de verschillende partijen;
De gegevens worden opgeslagen in een Nederlands datacenter bij hostingprovider True B.V. True B.V. is ISO 27001, ISO 9001 en NEN 7510 gecertificeerd en beschikt over ISAE 3402 type I en type II. De Verwerker behoudt zich overigens wel het recht voor om op grond van de van toepassing zijnde verordening (AVG) de gegevens te verwerken in andere landen binnen de Europese Unie;
Feedback Company heeft een strikt intern beleid voor medewerkers met betrekking tot informatiegegevensbeveiliging;
Feedback Company heeft (interne) protocollen voor incidentmanagement en datalekken.

Welke rechten heeft u als Betrokkene?
Door de Algemene verordening gegevensbescherming hebben betrokkene uitgebreide mogelijkheden om voor zichzelf op te komen in het geval dat hun persoonsgegevens worden verwerkt. Hieronder volgt een overzicht met rechten die u kunt uitoefenen door de AVG:

Het recht op dataportabiliteit: het recht om persoonsgegevens over te dragen;
Het recht op vergetelheid: het recht om vergeten te worden;
Het recht op inzage: het recht om de persoonsgegeven die van u verwerkt worden in te zien;
Het recht op rectificatie en aanvulling: het recht om de persoonsgegevens die van u verwerkt worden aan te passen. Ook heeft u het recht om uw toestemming in te trekken;
Het recht op beperking van de verwerking: het recht om minder gegevens te laten verwerken;
Het recht op bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking;
Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Mocht u gebruik willen maken van één van bovenstaande rechten, dan kunt u een gemotiveerd verzoek sturen naar onze helpdesk via: helpdesk@feedbackcompany.com.

Wij zullen zo snel mogelijk en uiterlijk binnen één maand na ontvangst reageren op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en het aantal verzoeken, kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. Mocht dit het geval zijn dan zullen wij u
hierover inlichten.

Wanneer wij geen gevolg geven aan uw verzoek, zullen wij u onverwijld en uiterlijk binnen één maand na ontvangst van het verzoek hierover inlichten. Wij zullen u meedelen waarom het verzoek zonder gevolg is gebleven en u informeren over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in het Privacy Statement
Wij kunnen dit Privacy Statement te allen tijde wijzigen. De datum die wordt weergegeven aan het begin van dit Privacy Statement geeft aan wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat de herziene versie op de website van Feedback Company is geplaatst.

Contact
Vragen omtrent deze verklaring kunt u richten aan helpdesk@feedbackcompany.com.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Wil jij net als 3.500+ ondernemers maandelijks handige tips, nieuws en nog meer onmisbare to do’s over reputatie, reviews en e-commerce ontvangen?