Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Feedback Company (versie 2018)

Artikel 1. Definities

Deze Algemene voorwaarden en gebruiksvoorwaarden verstaan onder:

 1. Beoordelingsgegevens (ook wel “reviews” genoemd): gegevens verspreid via allerlei soorten media waaronder te verstaan maar niet beperkt tot beeld, geluid en schrift afkomstig van Gebruiker welke door klanten van gebruiker worden verstrekt en de Dienst van Gebruiker aan diens klanten betreffen
 2. Consument: degene die bij Gebruiker één of meerdere aankopen heeft gedaan.
 3. Dienst(en): het door Feedback Company faciliteren in vergaren en beheer van Beoordelingsgegevens van klanten van gebruiker en het publiceren daarvan.
 4. Dienstverlener: The Feedback Company.
 5. Feedback Company: The Feedback Company B.V., gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het Nederlandse handelsregister onder nr. 59901446, ook handelend onder de naam Feedback Company.
 6. Gebruiker: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die al dan niet tegen betaling gebruik maakt van de Diensten van Feedback Company.
 7. Gebruiksvoorwaarden: de voorwaarden waaraan de klant van de Gebruiker, die een review geeft, aan moet voldoen. Deze zijn te vinden op https://www.feedbackcompany.com/nl-nl/gebruikersvoorwaarden/.
 8. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Feedback Company en Gebruiker met betrekking tot levering van diensten en/of software die ontstaat als gevolg van ondertekening van de overeenkomst door Gebruiker.
 9. Pakket: de dienst die door Gebruiker wordt afgenomen en welke gespecificeerd is in de Overeenkomst.
 10. Verwerkersovereenkomst: de aangehechte overeenkomst tussen Feedback Company en Gebruiker inclusief de overwegingen en de bijhorende bijlagen, in het kader van de toepasselijke privacywetgeving
 11. Verzoeken: de verzoeken van Gebruiker voor het gebruik van de Diensten van Feedback Company.
 12. Website: de website of websites die Feedback Company gebruikt in het kader van de overeengekomen Dienst.

Artikel 2. Toepassingsgebied en wijzigingen in de Overeenkomst

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Feedback Company en Gebruiker.
Indien en voor zover Feedback Company nog geen gebruik maakt van enig recht gegeven bij of krachtens deze Algemene voorwaarden, kan dit nimmer worden beschouwd als afstand van recht.
Indien en voor zover enig beding uit deze voorwaarden wordt vernietigd of nietig is, laat dit de overige bepalingen en bedingen uit deze voorwaarden onverlet. Partijen zullen alsdan in overleg treden voor een nieuw beding ter vervanging van het nietige of vernietigde beding.
Feedback Company is gerechtigd van tijd tot tijd wijzigingen in deze Algemene voorwaarden door te voeren. De wijzigingen laten de algehele strekking van de deze Algemene voorwaarden onverlet. De wijzigingen worden van toepassing na schriftelijke kennisgeving.

Artikel 3. Aanbod

Feedback Company is niet gebonden aan haar aanbod indien daarbij sprake is van druk-en/of zetfouten of programmeerfouten op de Website.
De vermelde prijzen voor de Diensten zijn in Euro’s exclusief BTW tenzij expliciet anders vermeld is.

Artikel 4. Registratie en informatieplicht

Gebruikers dienen zich te registreren voordat zij gebruik kunnen maken van de Diensten van Feedback Company.
Gebruikers dienen bij registratie de door Feedback Company daarbij gevraagde gegevens volledig en naar waarheid in te vullen. Zij staan in voor de juistheid van de gegevens en zijn jegens Feedback Company aansprakelijk voor de schade vanwege incomplete of onjuiste gegevens.
Feedback Company betracht strikte geheimhouding wat betreft de registratiegegevens en gebruikt deze slechts voor het doel waarvoor deze door Gebruiker zijn verstrekt.
Feedback Company zal de door Gebruiker verstrekte gegevens waar mogelijk controleren. Indien Feedback Company redenen heeft om te twijfelen aan de juistheid van door de Gebruiker verstrekte gegevens dan wel aan de bedoelingen van Gebruiker bij registratie, dan heeft zij onverkort het recht om de registratie van de Gebruiker te weigeren. Eventueel ten behoeve van de registratie betaalde gelden zullen worden teruggestort voor zover Gebruiker geen gebruik heeft kunnen maken van Diensten na aftrek van een (deel van) vergoeding voor eventueel geleden schade.
Gebruiker is gehouden om Feedback Company onverwijld te informeren over mutaties in haar bedrijfsvoering, dienstverlening of NAW-gegevens.

Artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst

De Overeenkomst verplicht Feedback Company slechts tot het leveren van inspanning en niet tot het leveren van een bepaald resultaat. Feedback Company staat op geen enkele wijze in voor de juistheid van de gegevens op haar Website doch doet haar best om juiste gegevens te vergaren en publiceren op haar Website. Gebruikers dragen echter zelf de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de juistheid van de door hen ten behoeve van de Website aangeleverde informatie.
Feedback Company spant zich in om haar dienstverlening via de Website en gelieerde websites zonder storingen te laten verlopen maar is niet aansprakelijk voor onderbrekingen daarin, onverminderd het gestelde in artikel 10.
Iedere partij staat in voor een juiste verzending en draagt het risico van ontvangst bij de door haar gebruikte (elektronische) communicatiemiddelen.
Gebruiker is verplicht op haar website toepasselijke logo’s, links en informatie ten aanzien van onder meer Gebruikersvoorwaarden en privacy notices op te nemen alsook andere handelingen op te volgen die Feedback Company in redelijkheid van tijd tot tijd nodig acht.

Artikel 6. Diensten

Feedback Company faciliteert in het verzamelen van Beoordelingsgegevens, beheert de Beoordelingsgegevens en publiceert deze. Desalniettemin is Feedback Company telkens bevoegd om haar dienstverlening uit te breiden, hetgeen zij dan zal vermelden op haar Website en zal berichten aan de Gebruiker. Bij significante wijziging van de Dienst is Gebruiker bevoegd om de Dienst op te zeggen per datum dat de wijziging van kracht is, voor zover deze wijziging van nadelige invloed is op haar.
De Gebruiker is verantwoordelijk voor de aanlevering van Beoordelingsgegevens en de juistheid en volledigheid van deze gegevens.
Door het afnemen van de Dienst stemt de Gebruiker ermee in dat Feedback Company op geen enkele wijze betrokken is bij de rechtsverhouding tussen Gebruiker en diens klant waarvan de gegevens worden verwerkt in beoordelingen van de diensten van Gebruiker. De Website en gerelateerde websites die ter publicatie van Beoordelingsgegevens dienen, geven slechts een passieve weergave van de Beoordelingsgegevens omtrent Diensten van Gebruiker.
Feedback Company is onverkort bevoegd om publicatie van Beoordelingsgegevens te weigeren of te verwijderen indien de inhoud daarvan in strijd komt met het bepaalde in artikel 7.
Feedback Company zal zich naar beste kunnen inspannen haar diensten met zorg uit te voeren. Betaling voor een Dienst is de Gebruiker verschuldigd ongeacht de vraag of en in welke mate de Dienst resultaat oplevert voor de Gebruiker.
Onder de Diensten van Feedback Company vallen niet het maken van back-ups van gegevens van Gebruiker, het leveren en/of ontwikkelen van programmatuur en advisering tenzij Partijen deze dienstverlening vooraf schriftelijk overeenkomen.

Artikel 7. Verplichtingen Gebruiker

De Gebruiker zal alle door Feedback Company kenbaar gemaakte verplichtingen, instructies en beperkingen, zoals neergelegd in deze Algemene voorwaarden, de Website, en andere reglementen en voorschriften in acht nemen.
De Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van Diensten van Feedback Company, inclusief het gebruik van haar gebruiksaccount. Onrechtmatig gebruik daarvan komt voor rekening en risico van Gebruiker.
Het gebruik van Diensten van Feedback Company voor het plegen van strafbare feiten en ander onoorbaar gebruik als bedoeld in dit artikel is zonder meer verboden. Onder deze strafbare feiten vallen in ieder geval: computervredebreuk (“hacken”), vernieling, beschadiging of onbruikbaarmaking van systemen, verspreiding van virussen of keyloggers of het versturen van “mailbommen”. Onder onoorbaar gebruik valt verder in ieder geval: gebruik in strijd met nationale of internationale wetgeving (internationaal voor zover relevant en kenbaar), strijd met de goede zeden of met de geest van handelen en gedragsregels die gelden op het internet, strijd met rechten van derden, het aanzetten van derden tot het plegen van strafbare feiten of andere acties die zijn verboden, het discrimineren van personen. Feedback Company behoudt het recht om verboden content op de Website te verwijderen.
De Gebruiker spant zich ervoor in om al haar klanten een beoordeling te laten geven omtrent haar dienstverlening en/of transacties.
De Gebruiker garandeert dat de Dienst van Feedback Company slechts wordt gebruikt voor het doel waarvoor zij is verleend.
De Gebruiker staat ervoor in dat zij zorgvuldig omspringt met de inloggegevens van haar account bij Feedback Company. Zij is gehouden de schade te vergoeden die Feedback Company lijdt door ongeautoriseerd gebruik van het account door een derde.
De Gebruiker gaat ermee akkoord dat er op geen enkele wijze een overeenkomst, partnership, agentschap of andere relatie met Feedback Company ontstaat waaraan rechten kunnen worden ontleend.

Artikel 8. Tarieven

Indien tijdens de uitvoering van de Dienst een prijsverhoging wordt doorgevoerd door Feedback Company, is Gebruiker gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen binnen 15 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging mits deze prijsverhoging hoger is dan de door CBS gepubliceerde inflatiecijfers voor de sector waarin Feedback Company actief is. Gebruiker staat ervoor in dat deze beëindiging Feedback Company bereikt en draagt daarvan het risico.
Een verhoging van de tarieven, ingevolge een wettelijke verhoging van de omzetbelasting of anderszins een prijsverhogende omstandigheid van overheidswege, is geen grond voor beëindiging als bedoeld in lid 1 van dit artikel.

Artikel 9. Betaling

De Gebruiker is verplicht binnen 14 dagen na factuurdatum de facturen van Feedback Company te voldoen op een met Feedback Company overeengekomen wijze. Indien Gebruiker in verzuim is met tijdige betaling conform deze termijn, is hij wettelijke rente verschuldigd, zonder ingebrekestelling, conform artikel 6:119a BW.
Protesten op de facturen van de Feedback Company dienen binnen 5 dagen na de factuurdatum kenbaar gemaakt te worden aan de Feedback Company, op straffe van verval van recht.
De Gebruiker is niet bevoegd vorderingen te verrekenen met diens betalingsverplichtingen ingevolge de Overeenkomst of haar betalingsverplichtingen op te schorten.
Indien Gebruiker, volgens de tussen partijen gesloten overeenkomst, bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die (rechts)personen tegenover Feedback Company hoofdelijk verbonden tot nakoming van de overeenkomst.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring

Behoudens bepalingen van dwingend recht is Feedback Company nimmer aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, van Gebruiker of derden.
Onverminderd het onder lid 1 bepaalde is de aansprakelijkheid van Feedback Company in een voorkomend geval per gebeurtenis steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de Overeenkomst uit wordt gevoerd over meer dan 3 maanden, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor 3 maanden. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Feedback Company voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, meer bedragen dan € 1.000,-. (zegge: duizend Euro).
De aansprakelijkheid van Feedback Company voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfstagnatie en schade als gevolg van aanspraak van afnemers van Gebruiker, is steeds uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Feedback Company verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
De in dit artikel bepaalde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Feedback Company.
Tenzij nakoming door Feedback Company blijvend onmogelijk is, ontstaat haar aansprakelijkheid wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien Gebruiker Feedback Company onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor het herstel van de tekortkoming wordt gesteld, en Feedback Company ook na die termijn toerekenbaar de tekortkoming niet heeft weggenomen. Gebruiker is daarbij gehouden tot een gedetailleerde en volledige omschrijving van de tekortkoming.
Gebruiker is jegens Feedback Company gehouden tot een tijdige melding van de tekortkoming, waarbij in ieder geval een termijn van 1 maand na het intreden van de schade en bekendheid met de aansprakelijke persoon in acht moet worden genomen, op straffe van verval van recht dienaangaande.
Gebruiker vrijwaart Feedback Company voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de Overeenkomst. Alle door Feedback Company geleden schade ten gevolge van aanspraken van derden, waaronder begrepen kosten van het voeren van verweer tegen een aanspraak en proceskosten, komen voor rekening van Gebruiker.
Het bepaalde in dit artikel geldt voor Gebruiker mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Feedback Company zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.
Feedback Company zal zich inspannen om haar dienstverlening hardwarematig en softwarematig te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot gegevens van Gebruiker. Gebruiker draagt ter zake het risico en dient waar mogelijk back-ups te maken van gegevens.

Artikel 11. Overmacht

Geen van de partijen bij de Overeenkomst is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik is voorgeschreven door de andere partij, (iii) overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoring of storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten die uitvoering van de overeenkomst geheel of overwegend belemmert, (iv) oorlog, (v) staking, (vi) algemene vervoersproblemen en (vii) de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden van Feedback Company vanwege een omstandigheid waarop Feedback Company geen rechtstreekse invloed kan uitoefenen om deze onbeschikbaarheid op te heffen, zoals bijvoorbeeld ziekte.
Indien een situatie van overmacht langer dan 45 dagen duurt, heeft elk van beide partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 12. Beëindiging van de Overeenkomst

Feedback Company is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien de Gebruiker de verplichtingen uit de Overeenkomst en deze Algemene voorwaarden niet volledig of correct nakomt.
Indien na het sluiten van de Overeenkomst bij haar informatie ter ore komt op grond waarvan Feedback Company goede grond heeft om te vrezen dat Gebruiker de Overeenkomst niet volledig of correct zal nakomen, zal Feedback Company de overeenkomst slechts opschorten of ontbinden voor zover de tekortkoming zulks rechtvaardigt. Feedback Company is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien voor Gebruiker surseance van betaling is verleend of Gebruiker in staat van faillissement verkeert. Gebruiker kan te allen tijde opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn, die één maand voor einde contractdatum bedraagt.

In overeenstemming met de AVG-wetgeving worden na beëindiging overeenkomst herleidbare persoonsgegevens en contactpersonen van de organisatie verwijderd binnen 3 maanden na einde contractdatum. Dit betekent dat je verzamelde data niet kan worden teruggehaald wanneer je op een later moment besluit weer reviews te gaan verzamelen via Feedback Company, je moet dan opnieuw starten met 0 reviews.

Artikel 13. Intellectuele eigendom en het delen van informatie van de Website

Alle auteursrechten, merkrechten, naburige en overige rechten van intellectuele eigendom op onder andere de namen, afbeeldingen en teksten op de Website of op andere applicaties, correspondentie, e-mails en andere hulpmiddelen van Feedback Company berusten uitsluitend bij Feedback Company behalve voor zover het door intellectuele eigendom beschermde content betreft van Gebruikers.
Beoordelingsgegevens zijn eigendom van Feedback Company tenzij rechtens anders komt vast te staan in welk geval Feedback Company een wereldwijde, eeuwigdurende en kosteloze licentie verkrijgt alsook het recht tot sub-licentie onder dezelfde voorwaarden.
Gebruikers en andere bezoekers van de Website van Feedback Company zijn niet bevoegd informatie van de Website te delen met derden, ongeacht of deze afkomstig is van Feedback Company zelf of van Gebruikers, behoudens uitdrukkelijke toestemming daarvoor van Feedback Company.

Artikel 14. Geheimhouding en bestemming vertrouwelijke informatie

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst met elkaar delen. Informatie geldt als vertrouwelijk als die als zodanig is aangeduid of als dit voortvloeit uit de aard van de betreffende informatie. De vertrouwelijke informatie zal slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor deze is verstrekt.
Indien Feedback Company op grond van een wettelijke bepaling of gerechtelijke uitspraak is gehouden vertrouwelijke informatie prijs te geven, is Feedback Company niet gehouden tot het vergoeden van schade en is, voor zover het haar aangaat, de Gebruiker niet bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 15. Feedback Company en Google

Feedback Company heeft een licentieovereenkomst met Google. Alle via het systeem van Feedback Company gegenereerde Beoordelingsgegevens worden bij Google aangeboden voor indexatie in Google AdWords en/of Google Shopping.
Het voorgaande laat onverlet dat Feedback Company niet kan garanderen noch kan beïnvloeden of en wanneer de beoordelingen in de resultaten van Google getoond worden. De Gebruiker dient zich ter zake tot Google te wenden.

Artikel 16. Fair Use Policy en versturen van Verzoeken

Gebruiker gebruikt het versturen van Verzoeken redelijk en zodanig dat er geen overbelasting van het netwerk, overlast voor andere Gebruikers of zeer hoge kosten voor Feedback Company ontstaan. Feedback Company hanteert daarom een Fair Use Policy. Feedback Company baseert zich hierbij op het gemiddelde van de hoeveelheid verzonden verzoeken van haar Gebruikers ten opzichte van het aantal reviews per maand. Als omstandigheden het nodig maken zal de Fair Use Policy worden aangepast. Aanpassingen zullen tijdig bekend worden gemaakt.
Bij bovenmatig gebruik wordt een Gebruiker in eerste instantie tijdelijk beperkt tot een maximum aantal verzoeken per maand. Daarnaast kan de Gebruiker het advies krijgen om een ander pakket aan te gaan. Als de Gebruiker een dergelijk advies niet opvolgt dan kan Feedback Company de toegang (tijdelijk) blokkeren. Uiteraard zal Feedback Company pas in laatste instantie dergelijke middelen toepassen.

Artikel 17. Privacy en gegevensverwerking

Indien dit voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is, zal de Gebruiker Feedback Company desgewenst schriftelijk informeren over de wijze waarop Gebruiker uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.
Gebruiker vrijwaart Feedback Company voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Gebruiker wordt gehouden of waarvoor Gebruiker op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is , tenzij Gebruiker bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan Feedback Company toerekenbaar zijn.
De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met de gebruikmaking van een dienst van Feedback Company door Gebruiker worden verwerkt, ligt volledig bij Gebruiker. Gebruiker staat er tegenover Feedback Company voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Gebruiker vrijwaart Feedback Company tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
Gebruiker heeft op grond van de wetgeving betreffende verwerking van persoonsgegevens verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijk voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij Gebruiker. Partijen houden het er voor dat Feedback Company ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens “verwerker” in de zin van de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) Bescherming Persoonsgegevens is. Partijen sluiten hiervoor de Verwerkersovereenkomst af.
Feedback Company zal, zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen aan de door de Gebruiker na te komen verplichtingen als bedoeld in artikel 18 lid 4. De kosten verbonden aan deze ondersteuning zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van Feedback Company inbegrepen en komen voor rekening van Gebruiker.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Algemene voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de dichtste nabijheid van de plaats van vestiging van Feedback Company, onverminderd de bevoegdheid van Feedback Company om ieder geschil aan een andere rechter voor te leggen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Wil jij net als 3.500+ ondernemers maandelijks handige tips, nieuws en nog meer onmisbare to do’s over reputatie, reviews en e-commerce ontvangen?